Zondag 17 mei j.l. zijn nóg twéé nieuwe vacatures uitgezet. Het gaat om (1) een vacature voor het ambt van ouderling en (2) een vacature voor het ambt van ouderling-voorzitter. (Zie toelichting hieronder.) De gemeenteleden worden uitgenodigd om aanbevelingen in te dienen van belijdende leden die men geschikt acht voor één van de twee genoemde ambten. Op de aanbeveling dient men naast de naam en het adres van de persoon ook het ambt te vermelden waarvoor de persoon wordt aanbevolen. Aanbevelingen kunnen tot 30 mei a.s. per mail of per brief ingediend worden bij de scriba van de kerkenraad en moeten voorzien zijn van naam en adres van de indiener.

Nu bekend dat ouderling Cees Versteeg zal stoppen als ouderling (en voorzitter), willen we graag een (extra) aparte functie voor ouderling-voorzitter creëren. Dit vanwege het feit dat het voorzitterschap een taak op zich is. Zo stelt een voorzitter (in overleg met de scriba) een agenda op voor de moderamenvergadering en de kerkenraadsvergadering en leidt hij/zij beide vergaderingen. Daarnaast is de voorzitter ook een spreekbuis van de kerkenraad naar de gemeente en andersom – en daarmee een belangrijke schakel in het web. Bovendien is het prettig als één iemand het totale overzicht over het reilen en zeilen in de gemeente heeft en kan bewaken. We hopen en bidden dat iemand zich hiertoe geroepen weet door onze God en de gemeente zo vanuit zijn of haar hart wil dienen. Ervaring met kerkenraadswerk is een voordeel, maar niet onoverkomelijk: je rolt er snel genoeg in. Graag vernemen we de namen van gemeenteleden die hiervoor geschikt zouden zijn. Misschien ten overvloede, maar denk na over de namen die je indient. En denk er ook eens over na als het jezelf betreft. Deze oproep is namelijk ook al een roep richting degenen die zich aangesproken weten. Laten we als gemeente bidden om de vervulling van alle vacatures. Het is God die ons steeds weer leidt; de HEER zal erin voorzien (Genesis 22: 8, 14).

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live