Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Laatste zondag kerkelijk jaar: gedachtenis van de overledenen

 

Orde van dienst zo. 22 nov. 2020

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 103: 1, 5 (Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren)

Stilte, bemoediging, groet

Inleiding op de dienst

Afkondiging van overlijden

Psalm 103: 6, 7 (De mens is aan het sterven prijs gegeven)

Gebed

Apostolische geloofsbelijdenis (gezamenlijk gesproken)

B38 gezang 242: 1, 4 (Zalig die in Christus sterven)

Herdenking van de overledenen

B38 gezang 243: 1, 4 (Zou mij dood en graf doen beven)

Gebed om de heilige Geest

Woord voor de kinderen

1e Schriftlezing: Jozua 3:14 - 4:11 (NBV)

2e Schriftlezing: Openbaring 2:17 (NBV)

Psalm 87: 1, 3, 4 (Op Sions berg sticht God zijn heilge stede)

Preek

LvdK gezang 299: 1, 2, 3, 4 (Voor alle heil’gen in de heerlijkheid)

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)

Slotlied: B38 gezang 296: 1, 3, 4 (’t Jaar heeft haast zijn loop volbracht)

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456: 3 (Amen, amen, amen))

Inzameling van de gaven