Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. W.M. Roseboom

Doopdienst Well-Ammerzoden

Welkom en mededelingen

 

Intochtslied: Psalm 105:1,2,3

 

Stilte, bemoediging en groet

 

Zingen: Hemelhoog 495 (Votum en Groet, Sela)

 

Onderwijzing

Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem. Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.

In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’. Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen. Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

 

Doopgebed

Barmhartige God en Vader, U hebt door de verwoestende wateren van de zondvloed heen

Noach en de zijnen gered. U hebt door de wateren van de Rode Zee heen uw volk Israël verlost. U geeft ons en onze kinderen als erfgenamen van Uw verbond deel aan uw Rijk, door het water van de doop heen. Wij bidden U, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, wil deze kinderen, (N.N.), door de Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem opstaan tot een nieuw leven; geef hen waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij U vertrouwen, hun kruis opgewekt dragen, eens op de dag van het oordeel zich getroost het eigendom van Christus mogen weten en in uw heerlijkheid zullen worden opgenomen. U zij de lof, tot in eeuwigheid. Amen.

 

Apostolische geloofsbelijdenis

 

Zingen: Hemelhoog 506:1,2 (Laat de kinderen tot mij komen) Tijdens het lied wordt de dopeling binnendragen

 

Vragen voor de doopouders:

Nu u in dit geloof uw kind laat dopen, vraag ik u: Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?

Belijdt u dat dit kind, hoewel hij met ons deelt in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd is, deel heeft aan Gods verbond en dat hij daarom behoort gedoopt te zijn?

Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, uw kind voor te gaan op de weg van de Heer, opdat hij zijn hun doop leert verstaan en zich verbonden zal weten aan de gemeente van Christus?

Wat is daarop uw antwoord?

Antwoord: Ja.

 

Kinderen in de kerk komen naar voren

 

Doop

Diede Immanuel, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

 

Verwelkoming

Vraag voor de gemeente [gaat staan]:

Gemeente, wilt u Diede die gedoopt is, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

Antwoord: Ja.

 

(Staand) toezingen: Psalm 134:3 (O.B.)

 

De ouderling van dienst overhandigt de doopkaars

 

Afsluitend dankgebed bij de doop (bovenaan de trappen in het koor) Kinderen uit de gemeente staan in een kring om de doopouders

Wij danken U, hemelse Vader, dat U ons en onze kinderen van al onze zonden reinigt, door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Wij danken U, dat U ons als uw kinderen aanneemt door uw heilige Geest. Wij danken U, dat U dit met de heilige Doop aan ons bevestigt. Maak door de werking van uw Woord en Geest de ouders trouw aan U in het opvoeden van hun kinderen. Geef ons als gemeente samen met de ouders het verlangen en de daadkracht om deze kinderen voor te gaan in het volgen van Jezus Christus. Wij bidden U dat onze kinderen in hun leven de goede strijd van het geloof zullen strijden

om tot in eeuwigheid U met heel uw kerk te loven en te prijzen. Amen.

 

Zingen: Hemelhoog 502 (Doop)

 

Gebed om de heilige Geest

 

Schriftlezing: Lukas 10:25-37

 

Zingen: Psalm 139:1,7

 

Verkondiging: “God met ons”

 

Zingen: Hemelhoog 460 (Ik zal er zijn)

 

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)

 

Slotlied: Gezang 149:1,3 (Grote God wij loven U, Bundel 1938)

 

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456: 3 (Amen, amen, amen))

 

Inzameling van de gave