Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Orde van dienst 13 sept. 2020 (bevestiging ambtsdragers)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 25: 2, 4 (HERE, maak mij uwe wegen)

Stilte, bemoediging en groet

B38 gezang I (Morgenzang): 1, 2, 3 (Wij danken U, barmhartig God)

Leefregel uit Efeziërs 4:1-5 (NBV)

B38 gezang 226 (Vorm tot uw dienst ons hart, o heilig God)

Gebed om de heilige Geest

Gesprek met de kinderen, waarna ze naar de kindernevendienst gaan

1e Schriftlezing: Handelingen 6:1-7 (NBV)

HH 715: 1, 3, 4 (De grote dag breekt weldra aan)

2e Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 (NBV)

HH 715: 2, 5 (De grote dag breekt weldra aan)

Preek

LvdK gezang 481: 1, 2, 4 (O grote God die liefde zijt)

Bevestiging ambtsdragers

Hier binnen:

· Psalm 90:8 (Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven)

· Psalm 134:3 (Uit Sion, aan den HEER gewijd)

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, 'Onze Vader')

Slotlied: HH 677: 1, 3 (God roept ons allen tot de daad)

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456:3 ('Amen, amen, amen'))

Inzameling van de gaven

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
Diaconie
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats
Met medewerking van
organist
Quinten Huisman
koster
H. Sprong
bhver
Artje Timmer