Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Deze middag zal, uiteraard alle voorzorgsmaatregelen in acht nemend, een doopdienst plaatsvinden. De voortzetting van en dankzegging bij het heilig Avondmaal komt daarom te vervallen.

Bij deze doopdienst zijn alleen familieleden van de dopeling welkom. Helaas kunnen er daarom geen gemeenteleden aanwezig zijn.

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 105: 1, 3 (Looft God den HEER, en laat ons blijde)

Stilte, bemoediging en groet

HH 429 (alle verzen) (Kom tot de Vader)

Onderwijzing

Doopgebed

Apostolische geloofsbelijdenis

HH 473 (alle verzen) (Gebed om zegen) (gewijzigde versie) Tijdens het lied wordt de dopeling binnendragen vanuit de consistorie

Vragen voor de doopouders

Kinderen t/m 12 jaar komen naar voren

Doop

Verwelkoming

Toezingen (door zangers!) Psalm 134: 3 (oude berijming)

Afsluitend dankgebed bij de doop (kinderen staan in een kring in het koor)

Kinderlied: HH 428 (alle verzen) (Jezus is de goede herder)

Kinderen gaan weer zitten

Persoonlijk woord door de wijkouderling

Onder pianospel wordt de dopeling weggedragen

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 15: 11-32 (NBV)

Psalm 139: 1, 7, 9 (HEER, die mij ziet zoals ik ben)

Preek

HH 563 (2x!) (Vader God, ik vraag mij af)

Gebeden (dankgebed, voorbede, stil gebed, ‘Onze Vader’)

Slotlied: HH 629 (alle verzen) (De kracht van uw liefde)

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456: 3 (Amen, amen, amen))

Inzameling van de gaven

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
De Hoop
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats
Met medewerking van
organist
Reinart Bragt
koster
S. van Tuijl
bhver
Gerda van Wijk