Beroepingswerk

Hervormde Gemeente Well & Ammerzoden 

 

Profielschets van de predikant 

 

Wij verwachten van een predikant dat hij: 

 • leeft en werkt vanuit een persoonlijk geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en zich verder ontwikkelt door persoonlijk gebed, studie en bezinning; 

 • zich verwant voelt met de confessionele richting, maar ook begrip heeft voor en ruimte laat aan de verschillende modaliteiten binnen de gemeente; 

 • samen met de kerkenraad en de vrijwilligers wil bouwen aan de gemeente van Jezus Christus in Well en Ammerzoden, zoals dat uitgebreider in de profielschets van de gemeente is omschreven. 

 • affiniteit met dorps- c.q. plattelandscultuur 

 • dat hij gaat wonen in de pastorie aan de Dorpstraat 8 in Well. 

 

Het werk in de gemeente is omvangrijk en veelzijdig. Wij verwachten niet dat de predikant alles zelf doet, maar wel voortdurend leiding geeft en inspireert vanuit het geloof in Jezus Christus. Als taken onderscheiden we de volgende hoofdgroepen: 

 

Eredienst en verkondiging: 

 • de verkondiging in toegankelijk taalgebruik en toegepast op het heden met vernieuwende invalshoeken in de uitleg van de Bijbel; 

 • het verzorgen van de liturgie; 

 • de verbinding maken met het leven van alledag; 

 • op een eenvoudige vernieuwende wijze de kinderen en de jeugd betrekken; 

 • op een inspirerende manier vanuit een persoonlijk geloof het evangelie verkondigt en hoop en kracht biedt 

 

Gemeenteopbouw en pastoraat:  

 • In een oprechte belangstelling kan luisteren en pastorale zorg verleent in samenwerking met de ambtsdragers 

 • is alert op, en heeft aandacht voor crisispastoraat; 

 • het bevorderen en stimuleren van de onderlinge cohesie en geloofsgesprekken; 

 • zoekt nieuwe wegen om jongeren te betrekken bij de eredienst en ander gemeentewerk; 

 • de beperking van zijn tijd kent; 

 • voor ambtsdragers en vrijwilligers een bron van inspiratie kan zijn; 

 • met de wijkouderlingen de twee jaarlijkse wijkavonden voorbereiden en begeleiden; 

 • catechese verzorgen samen met vrijwilligers; 

   

 

Als gemeente zijn wij dankbaar voor wat er in de afgelopen periode aan werk is verricht met name het opzetten van jeugdwerk, en het zichtbaar zijn binnen het dorp Well. 

De komende jaren willen wij ons richten op het bevorderen van de onderlinge cohesie. Dit is belangrijk omdat de leden van onze kerk uit de hele Bommelerwaard komen. Hierdoor kennen leden elkaar minder goed omdat ze elkaar bijvoorbeeld door de week niet automatisch tegenkomen. Wij willen het onderlinge geloofsgesprek stimuleren, zodat we met elkaar Kerk kunnen zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk om te onderzoeken hoe we onze jongeren kunnen aanspreken en toerusten voor het leven als christen in onze maatschappij.