Beroepingswerk

Dankbaar en blij hebben we kennis genomen van het bericht dat proponent Daniël Maassen van den Brink het beroep, dat op hem door onze gemeente is uitgebracht heeft aangenomen. 

 

WOENSDAG 28 NOVEMBER

woensdag 28 november is er een officieel beroep op proponent Maassen uitgebracht. 

Zondag 8 december hoopt Daniel Maassen van den Brink voor te gaan in de ochtenddienst.
We bidden voor Gods zegen, voor Daniel, zijn vrouw Jette en ons als gemeente.

UPDATE 21 NOVEMBER

Afgelopen donderdag, 21 november heeft de gemeente, tijdens een extra gemeenteavond kennis gemaakt met proponent Daniel Maassen van den Brink en zijn vrouw Jette.

Tijdens deze avond werd de gemeente om goedkeuring gevraagd voor het beroep dat op hem zal worden uitgebracht. De gemeente ging met een warm applaus unaniem akkoord, zodat er woensdag 28 november een officieel beroep op proponent Maassen kan worden uitgebracht. 

Als kennismaking vertelde Daniel iets over zijn vrouw en Jette een aantal zaken over Daniel.
Ook waren er een aantal vragen uit de gemeente. Dit vormde een goed en mooi beeld.

Zondag 8 december hoopt Daniel Maassen van den Brink voor te gaan in de ochtenddienst.
We bidden voor Gods zegen, voor Daniel, zijn vrouw Jette en ons als gemeente.

 

 

 

UPDATE 15 NOVEMBER

De beroepingscommissie heeft na het beluisteren van enkele preken en gesprekken aan de kerkenraad een positief advies gegeven om een voornemen van beroep uit te brengen op proponent Daniël Maassen van den Brink uit Kampen.

In verband met deze ontwikkelingen zal op donderdag 21 november een extra gemeenteavond worden gehouden in de kerk in Well aanvang 19.30 uur.

Deze avond zal geleid worden door ds. A. J. Mouw. 

Proponent Daniël Maassen van den Brink en zijn vrouw Jette zullen zich voorstellen aan de gemeente en er kunnen vragen worden gesteld.

Op deze avond zal er een stemming worden gehouden waarin de gemeente zich kan uitspreken om te komen tot een beroep op Proponent Daniël Maasen van de Brink uit Kampen. [aan deze stemming mogen de dan aanwezige belijdende leden van onze gemeente meedoen.]

Gemeenteleden hebben tot 26 november gelegenheid om bezwaar te maken tegen de beroepingsprocedure.

Als er geen bezwaren worden ingebracht zal het beroep ingaan op 27 november 2019 en heeft proponent D. Maassen van den Brink de tijd om binnen 3 weken een beslissing te nemen.

Op zondag 8 december zal Proponent Daniël  Maassen van den Brink voorgaan in de ochtenddienst in Well. Na deze dienst is er tijd voor een gezamenlijke ontmoeting met koffie in de kerk.

Laten we het beroepingswerk Proponent Daniël Maassen van den Brink mee nemen in onze persoonlijke voorbeden

 

 

UPDATE 12 OKTOBER

De beroepingscommissie heeft twee mogelijke predikanten benaderd. Helaas hebben beide predikanten aangegeven momenteel geen beroep in overweging te willen nemen. De commissie zal verder gaan met hun opdracht.

 

UPDATE 3 OKTOBER

 

Als beroepingscommissie zijn wij afgelopen week weer bij elkaar geweest. In de vergadering is een nieuwe start gemaakt met de voorselectie van mogelijke predikanten. Bid u mee voor ons en onze gemeente? We hopen dat we snel opnieuw een geschikte predikant mogen benaderen

 

UPDATE 5 JULI

Ds. Lock heeft bedankt voor het beroep dat op hem is uitgebracht.

 

UPDATE 15 JUNI

De gemeenteleden hebben tijdens de gemeenteavond unaniem ingestemd met het voorgenomen beroep op Ds. Lock. 

 

Beroepingswerk:

Tijdens de gemeente avond op 4juni j.l hebben de stemgerechtigde gemeenteleden

unaniem het voorstel van de kerkenraad gesteund om een beroep uit te brengen

op ds G.C Lock uit Uitwijk –Waardhuizen.

Het beroep zal ingaan op 15 juni en ds C.C Lock heeft 3 weken bedenktijd,

Ds G.C Lock zal voor 5 juli a.s een beslissing moeten nemen.

Op zondagmorgen 30 juni a.s hoopt ds G.C Lock in onze gemeente voor te gaan.

Na deze dienst kunt u kennis maken met ds G.C Lock en zijn vrouw U en jij zijn

van harte welkom in het Dorpshuis Ons Huis in Well.

[ er is koffie –thee en fris] ook een mooie gelegenheid om ook als gemeente met elkaar

In gesprek te gaan]

Wij hopen dat u ook als gemeente ds.G.C. Lock en zijn vrouw en dochtertje mee

neemt in Uw persoon gebed.

 

 

 

UPDATE 22 MEI

De kerkenraad nodigt de gemeente uit voor een gemeenteavond op 4 juni om 20.00 uur in de kerk in Well waarin een toelichting zal worden gegeven over het beroepingswerk. De ouderen en andere gemeenteleden die er niet bij kunnen zijn, hebben dus de mogelijkheid om de bijeenkomst live mee te maken via Kerk T.V. In de afgelopen weken is de beroepingscommissie wezen luisteren naar ds. G.C. Lock uit Uitwijk-Waardhuizen en heeft na de kerkdiensten met de predikant gesproken. De leden van de  beroepingscommissie waren unaniem positief over de inhoud van de prediking en de gevoerde gesprekken met de predikant. De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraad een positief advies gegeven en gevraagd de gemeente te informeren over de huidige stand van zaken. Wij hopen dat u op 4 juni aanwezig zult zijn. U wordt uitgebreid geïnformeerd door de beroepingscommissie en daarna wordt er een stemming gehouden onder de stemgerechtigde leden.

Hierna kan de gemeente 5 dagen bezwaar maken tegen de gevoerde procedure, daarna volgt het beroep.

Wanneer de gemeente akkoord gaat, mag de kerkenraad een beroep uitbrengen op ds. G.C Lock uit Uitwijk-Waardhuizen.

De gemeenteavond wordt geleid door Ds. Mouw. hij zal ook een toelichting geven.

Wij vragen u om het beroepingswerk  in uw persoonlijk gebed mee te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervormde Gemeente Well & Ammerzoden 

 

Profielschets van de predikant 

 

Wij verwachten van een predikant dat hij: 

 • leeft en werkt vanuit een persoonlijk geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en zich verder ontwikkelt door persoonlijk gebed, studie en bezinning; 

 • zich verwant voelt met de confessionele richting, maar ook begrip heeft voor en ruimte laat aan de verschillende modaliteiten binnen de gemeente; 

 • samen met de kerkenraad en de vrijwilligers wil bouwen aan de gemeente van Jezus Christus in Well en Ammerzoden, zoals dat uitgebreider in de profielschets van de gemeente is omschreven. 

 • affiniteit met dorps- c.q. plattelandscultuur 

 • dat hij gaat wonen in de pastorie aan de Dorpstraat 8 in Well. 

 

Het werk in de gemeente is omvangrijk en veelzijdig. Wij verwachten niet dat de predikant alles zelf doet, maar wel voortdurend leiding geeft en inspireert vanuit het geloof in Jezus Christus. Als taken onderscheiden we de volgende hoofdgroepen: 

 

Eredienst en verkondiging: 

 • de verkondiging in toegankelijk taalgebruik en toegepast op het heden met vernieuwende invalshoeken in de uitleg van de Bijbel; 

 • het verzorgen van de liturgie; 

 • de verbinding maken met het leven van alledag; 

 • op een eenvoudige vernieuwende wijze de kinderen en de jeugd betrekken; 

 • op een inspirerende manier vanuit een persoonlijk geloof het evangelie verkondigt en hoop en kracht biedt 

 

Gemeenteopbouw en pastoraat:  

 • In een oprechte belangstelling kan luisteren en pastorale zorg verleent in samenwerking met de ambtsdragers 

 • is alert op, en heeft aandacht voor crisispastoraat; 

 • het bevorderen en stimuleren van de onderlinge cohesie en geloofsgesprekken; 

 • zoekt nieuwe wegen om jongeren te betrekken bij de eredienst en ander gemeentewerk; 

 • de beperking van zijn tijd kent; 

 • voor ambtsdragers en vrijwilligers een bron van inspiratie kan zijn; 

 • met de wijkouderlingen de twee jaarlijkse wijkavonden voorbereiden en begeleiden; 

 • catechese verzorgen samen met vrijwilligers; 

   

 

Als gemeente zijn wij dankbaar voor wat er in de afgelopen periode aan werk is verricht met name het opzetten van jeugdwerk, en het zichtbaar zijn binnen het dorp Well. 

De komende jaren willen wij ons richten op het bevorderen van de onderlinge cohesie. Dit is belangrijk omdat de leden van onze kerk uit de hele Bommelerwaard komen. Hierdoor kennen leden elkaar minder goed omdat ze elkaar bijvoorbeeld door de week niet automatisch tegenkomen. Wij willen het onderlinge geloofsgesprek stimuleren, zodat we met elkaar Kerk kunnen zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk om te onderzoeken hoe we onze jongeren kunnen aanspreken en toerusten voor het leven als christen in onze maatschappij.