Vlak voor de zomer hebben we een enquête uitgezet onder de twintigers en dertigers in onze gemeente. Het doel van deze enquête was onder andere om te peilen wat twintigers/dertigers bezighoudt, hoe ze betrokken zijn op onze gemeente, hoe wij als gemeente op hen kunnen aansluiten, en of er behoeftes zijn waar we als gemeente concreet iets voor zouden kunnen opzetten/organiseren.
Al met al heeft ongeveer een derde van de aangeschrevenen gereageerd, hetzij schriftelijk, hetzij online. Opvallend is dat hier veel mensen tussen zitten die zich minder betrokken voelen of vrijwel niet betrokken zijn op onze gemeente, maar toch de moeite hebben genomen om te reageren. Dat stellen wij op prijs. Het is moeilijk om de vele reacties samen te vatten, maar graag geven we een korte terugkoppeling.
Allereerst blijkt dat de respondenten op het gebied van activiteiten of ontmoetingsplekken weinig of zelfs geen behoeftes hebben aangegeven waar wij nu als gemeente concreet iets mee kunnen. Zoals gezegd was het deels de bedoeling van deze enquête om daar nog voor het nieuwe winterseizoen op in te kunnen springen, maar naar aanleiding van de reacties geeft dat voor nu weinig aanknopingspunten.
Inhoudelijk zijn vervolgens de reacties interessant op de vragen hoe mensen de (inhoud van de) kerkdiensten ervaren, wat mensen van een kerk/onze kerkelijke gemeente verwachten, en of mensen zich gezien en gekend voelen in onze gemeente. Aandachtspunten om mee te nemen zijn in het kort een aantal dingen. De taal in de kerk (van preek en liederen) moet begrijpelijk zijn. De kerk is een plek om actuele thema’s uit de maatschappij in het licht van de Bijbel te stellen. De kerk moet een plek zijn voor jong en oud, en ook een veilige plek, waar we elkaar niet oordelen, maar waar we als gelijkgezinden God ontmoeten. – Overigens proberen we in het selecteren van liederen een balans te vinden voor jong én oud, in combinatie met de mogelijkheden van begeleiding en soorten diensten. En we hopen dat het organiseren van verschillende soorten kerkdiensten hier ook aan bijdraagt. Daarbij is het goed om te vermelden dat jongeren een groot aandeel hebben in de voorbereiding van jeugddiensten en daar onmisbaar voor zijn. – Tegelijk klinkt er ook vaker de opmerking dat de aansluiting met jongvolwassenen wordt gemist. En ook wordt er opgemerkt dat veel mensen elkaar (van gezicht) kennen, maar dat het de vraag is of er (buiten de kerkdiensten om) ook wel echt sociaal contact is.
Al deze punten neemt de kerkenraad mee voor de toekomst, ook op beleidsmatig gebied. Bij het maken van het beleidsplan 2022-2026 hebben we ons hier ook al door laten inspireren, bijvoorbeeld op het gebied van het bevorderen van de onderlinge samenhang van onze gemeente en het aanspreken en toerusten van de jongere generatie.
Dan als laatste. Naast de vraag wat onze gemeente kan betekenen voor mensen zelf, was het ook de vraag welke gaven en talenten mensen kunnen inzetten voor onze gemeente, en hoe zij praktisch van dienst kunnen zijn. Degenen die concreet hebben aangegeven van dienst te kunnen zijn, zijn in het vizier.
Wij danken iedereen die de tijd en moeite heeft genomen om de enquête in te vullen en mee te denken in hoe wij ons gemeente zijn kunnen vormgeven. Wij hebben ook jullie als twintigers en dertigers daarbij nodig. We hopen en bidden daarom dat jullie je enerzijds welkom voelen in onze gemeente en dat jullie anderzijds bewust je plek mogen innemen!

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live