Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. Th. Wegman, Zeist

Liturgie voor de morgendienst in de Hervormde Gemeente van Well, Dorpsstraat 7, aanvang 10.00 uur.

Mededelingen.

Introïtuslied: Psalm 98:1 en 4

 

 

Stil gebed, votum en groet

 

Zingen: Gez. 1:1en 4 Bundel 1938

 

1 Hoe zal ik U ontvangen,
   hoe wilt Gij zijn ontmoet,
   der wereld hoogst verlangen,
   des harten heiligst goed?
   Wil zelf uw fakkel dragen
   in onze duisternis,
   opdat wat U behage
   ons klaar en zeker is.

4 'k Lag machteloos gebonden -
   Gij komt en maakt mij vrij!
   Ik was bevlekt met zonden -
   Gij komt en reinigt mij!
   Het leven was mij sterven
   tot Gij mij op deedt staan.
   Gij doet mij schatten erven,
   die nimmermeer vergaan.

 

Evangelische leefregels uit Kolosenzen 1:12 t.m. 23 (NBV)

12 ¶  Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.

13  Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,

14  die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

15  Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:

16  in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.

17  Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

18  Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn:

19  in hem heeft heel de volheid willen wonen

20  en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

21  Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind,

22  maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.

23  Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

 

Zingen: Psalm 89:3 en 13


3 Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor.
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.
Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten,
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten.
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.


13 Wat Ik gezworen heb aan David, dat houdt stand,
mijn eigen heiligheid is daarvan onderpand.
Ik ben de waarheid zelf, zou Ik bedrieglijk zweren ?
Zijn koninklijk geslacht leeft voort en zal regeren.
Zijn zetel wankelt niet tot aan het eind der tijden,
zo lang als zon en maan de hemelen doorschrijden.

 

Gebed om de opening van het Woord/ verlichting met de Heilige Geest.

Kindermoment: verzorgd door leiding kindernevendienst? Overleggen wat de gang van zaken is.

 

Schriftlezing: Lukas 1:39-56 (NBV)

39 ¶  Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda,

40  waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette.

41  Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest

42  en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!

43  Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?

44  Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.

45  Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

46  Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,

47  mijn hart juicht om God, mijn redder:

48  hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

49  ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.

50  Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.

51  Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

52  heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien.

53  Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

54  (54-55) Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’

55

56  Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

 

Zingen: Gez. B:1 en 2 Bundel 1938

 

1 Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

 

2 Want ziet, om 's HEEREN daân,
Zal elk geslacht voortaan
Alom mij zalig spreken;
Wijl God, na ramp en leed,
Mij grote dingen deed;
Nu is Zijn macht gebleken.

 

Verkondiging n.a.v. Luk. 1:45a: ‘Gelukkig is zij die geloofd heeft’. Thema: ‘Advent in Judea’ (ook kinderen aanspreken)

Zingen: Gez. 8:1 en 4


 

(Eventueel afkondiging overlijden. Gemeente gaat staan, na afkondiging moment van stilte en aansluitend een lied) 

Dankgebed en voorbede (afgesloten met stil gebed en gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’

Collecte

 

SlotliedOpwekking 602:1,2 en 3 (Vrede van God)

1 Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

2 In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam zegen ik u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

3 Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

 

Zegen

 

Lied 456:3 (Liedboek voor de kerken)

 

3 Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.