Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Orde van dienst zo. 15 nov. 2020 (viering heilig Avondmaal)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 136: 1, 11, 12, 13 (Looft den HEER, want Hij is goed)

Stilte, bemoediging en groet

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel uit Exodus 20:1-17 (NBV) en samenvatting uit Marcus 12:29-31 (NBV)

Psalm 119: 1, 2 (Welzalig wie de rechte wegen gaan)

Gebed bij de Schriften

1e Schriftlezing: Nehemia 7:72b-8:13, 8:17-18 (NBV)

2e Schriftlezing: Johannes 14:1-4 (NBV)

B38 gezang 192: 1, 4 (Wat God wil, dat geschied’ altijd)

Preek

HH 588 (alle verzen) (Halleluja! Lof zij het Lam)

Viering heilig Avondmaal

Apostolische geloofsbelijdenis (gezamenlijk gesproken)

Onderwijzing

Avondmaalsgebed (incl. ‘Onze Vader’)

Voorbereiding: HH 517 (alle verzen) (Aan uw tafel)

Nodiging en gemeenschap van brood en wijn

Dankzegging uit Jesaja 55:1-3a (NBV)

B38 gezang 136: 1, 3, 5 (Lof zij den Heer, den almachtigen Koning der ere!)

Afkondiging van overlijden - Psalm 84: 2 (Het heil dat uw altaar omgeeft).

Gebeden (dankgebed, voorbeden)

Slotlied: HH 602 (alle verzen) (Liefde was het)

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456: 3 (Amen, amen, amen))

Inzameling van de gaven